اردوی تاریخی ، تفریحی یزد ( ویژه دانش آموزان متوسطه اول )